Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 01. 2021, 23:49  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Mgr. Tomáš Mottl ukončil v roce 1996 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2000 byl jmenován do funkcesoudce prezidentem republiky Václavem Havlem. Nejprve působil na Obvodním soudu pro Prahu 7 jako civilní soudce, od roku 2005  
8.6.2011  

 
7.6.2011  

 
Podnikáte a máte stálého odběratele nebo dodavatele? Podepisujete kontrakty s novými partnery? Míváte občas problémy s dlužníky a chcete je rychle vyřešit, nebo jim úplně předejít? Pak by pro vás bylaurčitě přínosem návštěva červnového semináře Rozhodčíh  
7.6.2011  

 
Dne 9. března 2011 byla po dlouholetém úsilí přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (dále jen „Směrnice“).[1] Směrnice zakotvuje právní rámec proposkytování zdravotní péče pacien  
7.6.2011  

 
Brněnská právnická fakulta byla jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Výuka byla zahájena v akademickém roce 1919/1920 a k profesorskému sboru patřila jména jako Bohumil Baxa, Jaroslav Kallab, Karel Engliš(první rektor univerzity) ne  
7.6.2011  

 
6.6.2011  

 
6.6.2011  

 
6.6.2011  

 
Sérii článků přibližujících návrh Občanského zákoníku doplňujeme o úpravu právnických osob, zastoupením a rodinným právem. Návrh by měl z Občanského zákoníku vytvořit základní normu pro oblast obchodního práva, kdy bude řešit jeho základní instituty. Záro  
6.6.2011  

 
Sněmovní zdravotní výbor doporučil poslancům k projednání pozměňující návrhy k novele zákona o zdravotním pojištění. Na jednání dolní parlamentní komoryse dostane i paragraf, který upravuje nadstandard v českém zdravotnictví.  
6.6.2011  

 
V prosinci 2010 vydal Generální advokát Soudního dvora Mazák[1] stanovisko k případu Pfleiderer[2], v rámci kterého se zabýval otázkou, zda informace a podklady, které byly soutěžnímu úřadu dobrovolně sděleny členem kartelu v rámci jeho žádosti o leniency  
3.6.2011  

 
V následujícím textu se budeme věnovat aktuálním a zajímavým otázkám spojeným s aplikací zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
3.6.2011  

 
2.6.2011  

 
Právo účastníka řízení nahlížet do spisu a s tím spojené právo pořizovat si fotokopie je základním předpokladem pro procesní rovnost účastníků řízení a pro možnost účastníka seznámit se s podklady pro rozhodnutí a tím zvolit další postupve věci.  
2.6.2011  

 
1.6.2011  

 
1.6.2011  

 
1.6.2011  

 
Dne 30. 03. 2011 vydal Nejvyšší soud ČR pod sp. zn. 20 Cdo 2610/2009 rozsudek ve věci dovolání žalobkyně P. K. (dále jen „žalobkyně“) proti žalovanému Ing. O. F. (dále jen „žalovaný“) týkající se vyloučení věcí z exekuce, ve kterém dovolání žalobkyně prot  
1.6.2011  

 
Mgr. Iva Řezníčková absolvovala v r. 2008 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Toho času se připravuje na vykonání rigorózní zkoušky na Masarykově univerzitě v Brně. Po absolvování studia krátce působila ve významné pražské advokátní kancel  
1.6.2011  

 
Jak při přijímání nových zaměstnanců, tak i při plánování změn u zaměstnanců stávajících, je nezbytné respektovat zákonná pravidla a limity v oblasti odměňování zaměstnanců.  
31.5.2011  

 
Od středy platí první část novely občanského zákoníku, která upravuje nájemní bydlení. Na uzavření dohody o jeho výši mají pronajímatel i nájemník nyní tři měsíce, pokud se nedohodnou, mohou se obrátit na soud, ten určí výši nájmu podle těch, které jsou v  
30.5.2011  

 
Sérii článků přibližujících návrh Občanského zákoníku otevíráme jeho obecnou částí – předmětem úpravy a fyzickými osobami. Vycházíme z našich starších publikací k tématu i oficiálních zdrojů ministerstva. Už nyní můžete na diskuzi facebookové stránky epra  
30.5.2011  

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil na svých webových stránkách vlastní návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, kterým chce právně zakotvit pravidla leniency programu (neboli programu shovívavosti) a institutu narovnání.  
27.5.2011  

 
V minulých dnech se v českých médiích objevila zpráva o tom, že občané využívají „mezeru“ v zákoně o spotřebitelském úvěru a způsobují prodejcům obrovské ztráty tím, že vrací ve čtrnáctidenní lhůtě zboží, které pořídili na spotřebitelský úvěr.[1] Novináři  
27.5.2011  

 
S účinností od 21. prosince 2012 musí být pojistné i výše pojistného plnění z pojistných smluv stejná pro muže i ženy. Rozhodl tak Soudní dvůr Evropské unie.  
26.5.2011  

 
Nedávno jsem se setkal se zajímavým dotazem, zda může nadřízený (šéf) sdělit ostatním pracovníkům ve firmě konkrétní výši mzdy některého člověka ostatním zaměstnancům.Šlo o situaci, kdy si šéf chtěl postěžovat na konkrétního pracovníka v rovině– jak má  
26.5.2011  

 
Asi bychom našli málo právníků, kteří by v posledních týdnech nezaznamenali informace o finálním tažení stěžejních novel soukromého práva. Ministerstvo spravedlnosti své návrhy úspěšně popularizuje a jako tečku za projednáváním ve vládě připravilo ve spol  
25.5.2011  

 
Nejvyšší soud ČR nedávno podrobil přezkumu rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ohledně svolání valné hromady na žádost akcionáře akciové společnosti bez představenstva, a to z pohledu právakcionářů - upisovatelů akcií v mezidobí od upsání do vydání akcií v  
25.5.2011  

 
JUDr. Petr Malý absolvoval v r. 2007 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně navázal na předchozí studentskou praxi v pražské advokátní kanceláři JUDr. Františka Scholze. Zde se v rámci činnosti kanceláře, zaměřující se na oblast občanskéh  
25.5.2011  

 
Dne 19. 4. 2011 vyšel rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), 2 Afs 27/2011 – 110, týkající se případu doměření daně z příjmů fyzických osob za rok 2005. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že zmíněný rozsudek potvrdil dlouhodobě známou a ap  
24.5.2011  

 
Jednodušší podnikání, ale také lepší postavení věřitelů by měl umožnitnový zákon o obchodních korporacích, který na svém středečním zasedání schválila vláda. Agenturu Mediafax o tom informoval zdroj obeznámený s jednáním. Nový předpis by měl obsahovat ve  
23.5.2011  

 
20.5.2011  

 
Valné hromady obchodních společností a jejich právní úprava jsou takřka nevyčerpatelnou studnicí právních problémů. V tomto článku se zaměřím pouze na jeden střípek této problematiky, a to soulad místa, data a hodiny konání valné hromady se zákonem. Právě  
20.5.2011  

 
V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu byla vypracována a v březnu tohoto roku úspěšně prošla legislativním procesem novela insolvenčního zákona. Hlavní novinkou, kterou novela přináší je znovuzavedení popěrného práva přihlášených věřitelů, které můž  
20.5.2011  

 
Allen & Overy dnes oznámila, že Magda Pokorná posílila pražskou kancelář jako seniorní korporátní advokátka. Magda má více než deset let zkušeností s oblastmi práva společností a nemovitostí. Pražská kancelář Allen & Overy nyní má 3 partnery a 30 právníků  
20.5.2011  

 
V rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. dubna 2011, bylo pozměněno i ustanovení § 42 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn. Toto ustanovení se týká nutnosti opravy základu a výše daně  
19.5.2011  

 
Zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní směny již na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Pozdní příchody do zaměstnání popř. předčasné odchody z něj jsou relativně častýmprohřeškem zaměstnanců, zvláště pak pracujících v nevýrob  
19.5.2011  

 
Na úvod je třeba zdůraznit, že je to právě zaměstnavatel, kdo stanovuje požadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro řádný výkon práce. Takovéto požadavky totiž zohledňují konkrétní podmínky u konkrétního zaměstnavatele a jeho představy o tom, jaké nárok  
18.5.2011  

 
18.5.2011  

 
18.5.2011  

 
18.5.2011  

 
JUDr. Václav Vlk je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií působí stále v advokacii. V roce 2006 se podílel na založení Moreno Vlk & Asociados, jediné česko-španělské kanceláře v ČR, ve které stále působí jako řídící partner pr  
18.5.2011  

 
White & Case LLP, právnická firma scelosvětovou působností, s potěšením oznamuje, že v rámci prestižní mezinárodní právnické soutěže Chambers Europe Awards for Excellence 2011 získala ocenění pro nejlepší mezinárodní právní firmu v České republice. Loni  
18.5.2011  

 
17.5.2011  

 
17.5.2011  

 
17.5.2011  

 
V průběhu posledních měsíců Nejvyšší soud ČR na svých webových stránkách publikoval hned tři zajímavá směnečně-právní rozhodnutí, z nichž jedno bylo odsouhlaseno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.  
17.5.2011  

 
Pohoda na pracovišti. Pojem, který si v kombinaci s úspěšnou advokátní kanceláří budete asi těžko představovat. Jenže to jstepatrně nebyli v advokátní a patentové kanceláři ČERMÁK a spol., kde si vzpomenete i na filmy o slavném „skorovynálezci“ Cimrmanov  
17.5.2011  

 
Na ministerské úrovni se toho času projednává návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „RozŘ“) a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Základní materie právního předpisu se váže  
17.5.2011  

 
16.5.2011  

 
16.5.2011  

 
Pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce pro konkrétní případ, ale jen odkazuje na rozhodčí řád, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná. Agentuře Mediafax to řekl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig s tím, že uvedené sjednocující stanovisk  
16.5.2011  

 
„Klademe velký důraz na způsob poskytování právních služeb. Na tu tradičnost, na přístup ke klientům, na základní etické principy a vazby, které jsou spojeny s poskytováním advokacie.“  
16.5.2011  

 
Právě bylo zahájeno období pro zasílání přihlášek do našeho druhého ročníku grantového programu Clifford Chance Access to Justice Awards. Program podporuje charitativní organizace významně pomáhající lidem a komunitám v tísni získat přístup k právu a spra  
16.5.2011  

 
13.5.2011  

 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „Novela“ a „Zákon“). Novela byla schválena vládou a v rámci prvního čtení ji projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.  
13.5.2011  

 
Je jen málo otázek týkajících se života obchodní společnosti, které ujdou podrobnému zájmu právních praktiků i teoretiků. Jednou z otázek do jisté míry opomíjených, je problematika formy vypořádacího podílu na likvidované společnosti.  
12.5.2011  

 
11.5.2011  

 
11.5.2011  

 
11.5.2011  

 
11.5.2011  

 
V roce 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), který nahradil dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č.326/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který již nevyhovoval současným potřebáma  
11.5.2011  

 
JUDr. Karel Zuska získal v roce 1983 doktorát na Právnické fakultě University Karlovy. Dva roky poté získal soudcovskou kvalifikacia pracoval jako předseda senátu Obvodního soudu. V roce 1990 se stal advokátema členem Advokátní komory a založil vlastní  
11.5.2011  

 
10.5.2011  

 
10.5.2011  

 
Po dvou letech účinnosti zákona o nemocenském pojištění MPSV vyhodnotilo jeho uplatňování v praxi a připravilo novelu, která by měla řešit jeho problematické body a vést kúsporám. Návrh zákona je momentálně v připomínkovém řízení, jeho účinnost se plánuj  
10.5.2011  

 
Když vstoupíte do sídla advokátů Jana Brože, Tomáše Sokola a Jiřího Nováka, jste o několik desetiletí zpět. Příjemně zpět. Slova jako advokát,právo či spravedlnost mezi zdmi jejich kanceláře nabývají jiných rozměrů. Při bližším zkoumání objevíte opravdu  
10.5.2011  

 
My si ceníme si toho, že jsme větší kancelář, která stále dělá tradiční advokacii. Stále zastupuje nejenom právnické osoby, ale i fyzickou klientelu. A vždy jsme kladli důraz na to, abychom byli dobrou, slušnou a renomovanou kanceláří pokud jde o spornou  
9.5.2011  

 
Odběratelé elektřiny či plynu budou mít možnost do tří měsíců odstoupit od smlouvy o dodávkách energie bez udání důvodu, pokud jejich dodavatel změní cenunebo jiné smluvní podmínky. Vyplývá to z rozsáhlé novely energetického zákona,kterou odsouhlasili p  
9.5.2011  

 
Dne 5. května 2011, převzali Vladimíra Glatzová a Jiří Sixta, partneři AK Glatzová & Co., na slavnostním vyhlášení prestižních cen Chambers Europe v Amsterdamu ocenění Czech Republic Award for Excellence 2011.  
9.5.2011  

 
aneb i zcela bezvadná a splněná kupní smlouva nemusí s ohledem na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR představovat platný nabývací titul, pokud se smluvní strany ústně dohodly na pouhém zajišťovacím charakteru takové smlouvy.  
6.5.2011  

 
5.5.2011  

 
Parlamentem prošla novela občanského zákoníku, která přináší některé dílčí změny v právní úpravě nájmu bytu. Stane-li se součástí českého právního řádu, bude v této oblasti znamenat výraznou změnu, neboť přináší celou řadu novinek od např. nových pravidel  
5.5.2011  

 
Je potřebavrchní stupeň? Jaký dopad má kauza Adama Bašného? A měla by se novinářům říkatpravda? I o tom jsme se bavili s Lenkou Bradáčovou, osobností měsíce května. Náměstkyně Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem a Prezidentka Unie státních zást  
5.5.2011  

 
Poskytování služeb patří mezi běžné nástroje, kterými dochází krozdělování společných nákladů mezi ekonomicky či personálně propojenými subjekty. Ne vždy však jsou služby mezi takto spojenými osobami skutečně poskytovány a fakturace za poskytnuté služby  
5.5.2011  

 
4.5.2011  

 
4.5.2011  

 
4.5.2011  

 
4.5.2011  

 
4.5.2011  

 
4.5.2011  

 
V souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č.2007/36/ES vstoupil ode dne 1.7.2009 v účinnost zákon č. 420/2009 Sb., který se rovněž dotýká institutu zastoupení na valné hromadě. Na základě jmenované směrnice došlo zejména ke zpř  
4.5.2011  

 
Mgr. František Korbel, Ph. D. je absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Studoval také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Za svou kariéru působil u Ústavního soudu, ad  
4.5.2011  

 
3.5.2011  

 
3.5.2011  

 
3.5.2011  

 
3.5.2011  

 
Zavzpomínáme-li, tak klíčovým pro tuto oblast byl počátek ledna roku 2005,[1] kdy vstoupilav účinnost druhá část harmonizační novely zákona o ochraně osobních údajů – tedy zákon č. 439/2004 Sb., kterým se měnil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních ú  
3.5.2011  

 
Když se právník zavře, není to dobré pro komunikaci. Na tom si v pražské pobočce White & Case zakládají. Kdo by v jedné z nejvýznamnějších advokátních kanceláří u nás čekal nepříjemný tlak a vážné obličeje, byl by příjemně překvapen. White & Case dokazují  
3.5.2011  

 
2.5.2011  

 
2.5.2011  

 
2.5.2011  

 
2.5.2011  

 
2.5.2011  

 
Ústavní soud v Brně ve středu vyhověl stížnosti 45 poslanců ČSSD a zrušilčásti zákona týkající se daní z příjmu související se stavebním spořením. Předseda ÚS Pavel Rychetský dal opozičním poslancům za pravdu v tom, že sněmovna napadené normy přijala neú  
2.5.2011  

 
„Náš model není založen na jednom nebo dvou partnerech,kteří shání práci a ostatní na ně jen spoléhají. Náš model vyžaduje, aby byli všichni partneři aktivní a spolupracovali na budování vztahů s dlouhodobými klienty.“  
2.5.2011  

 
1.5.2011  

 
30.4.2011  

 
29.4.2011  

 
29.4.2011  

 
Strana 8 z 163 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 27. 01. 2021, 23:49
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 01. 2021, 23:49  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.