Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 05. 2024, 01:26  
Vyberte si z následující nabídky mých profesionálních aktivit:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
VĚDECKÉ PROJEKTY
 
VĚDECKÉ PUBLIKACE
 
CITACE PUBLIKACÍ
 
TÝM PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SKS
 
POČÍTAČE
 
CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU
 
AKTUALITY O VĚDĚ A VÝZKUMU
archív letos
archív 2022
archív 2021
archív 2020
archív 2019
archív 2018
archív 2017
archív 2016
archív 2015
archív 2014
archív 2013
archív 2012
archív 2011-2010
archív 2009-2005
 
ZACHYCENO Z MÉDIÍ:
aktuální rok
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
 
PRO ADMINISTRATIVU
formuláře, užitečné pomůcky, ..
 
ÚVAHY A POSTŘEHY
 
UKONČENÉ AKTIVITY:
LABORATOŘ EM
CSEM
EUREM


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Vědecké projekty

OBSAH.
Na této stánce najdete vědecké projekty, které vedu (vedl jsem) a na kterých pracuji (pracoval jsem).


Pokud u některých projektů na této stránce chybí podrobné informace, je třeba příslušný projekt dohledat v Centrální evidenci projektů informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - CEP.

 

REDUKCE DOSVITU SCINTILÁTORŮ PRO DETEKTORY ELEKTRONŮ V SEM
GA16-05631S, řešeno v letech 2016-2018
Moje role v projektu: řešitel


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
JB - Senzory, čidla, měření a regulace
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 4 805
   ze státního rozpočtu: 4 199
Anotace: Cílem projektu je rozsáhlé studium kinetiky katodoluminiscence především rychlých scintilačních materiálů. Budou propracovány nové metody pro výzkum existujících a pro hledání nových scintilačních materiálů, které umožňují vyšetřovat povolené 5d-4f přechody v oxidových pevných látkách aktivovaných cerem. Projekt je motivován snahou analyzovat špatnou časovou odezvu současných scintilátorů, která má za následek nízký kontrast a špatné prostorové rozlišení obrazu v rastrovacích elektronových mikroskopech (SEM). Při zkoumání bude využito zkušeností specializované laboratoře k tomu, aby byly získány dříve nedostupné kvalitativně nové znalosti, které umožní navrhovat dokonalejší detektory elektronů. Účelem je uplatnění především v rychlých Everhart-Thornley detektorech v SEM. Mimo to mohou být získané výsledky využity pro detekci záření v dalších zařízeních, ve kterých je vyžadována kromě dobrých kinetických vlastností rovněž vysoká tepelná a chemická odolnost. Hlavním výsledkem projektu budou nové metody, experimentální zařízení a software pro kinetiku v pevných látkách.

 

KONJUGOVANÉ KŘEMÍKOVÉ POLYMERY PRO REZISTY V NANOTECHNOLOGIÍCH
IAA100100622, řešeno v letech 2006-2009
Moje role v projektu: spoluřešitel


Příjemce:Fyzikální ústav AV ČR
Praha 8, Na Slovance 2
IČO: 68378271
PSČ: 18200
Právní forma: SPO - Statni nebo krajska prispevkova organizace
Řešitel: RNDr. Josef Zemek CSc.
Vykonavatel:Fyzikální ústav AV ČR
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek DrSc.
      Spoluvykonavatel:Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Spoluřešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
      Spoluvykonavatel:Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spoluřešitel: Prof. Ing. František Schauer DrSc.
Spoluvykonavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Obor: BM Fyzika pevných látek a magnetismus
CD Makromolekulární chemie
CC Organická chemie
Aktivita: IA - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 5 246
   ze státního rozpočtu: 5 246
Anotace: Klasická optická a elektronová litografie zůstávají hlavní technologie v polovodičovém průmyslu ve výrobě i při současné šířce čáry 100 nm. Nová technologie nanotisku do polymerů již pracuje s rozlišením 10 nm. Positivní rezisty pro pokročilou výrobu masek s elektronovými vysokoenergetickými svazky tak musí prodělat zásadní změny. Organické křemíkové nanostrukturní polymerní materiály představují novou skupinu elektronicky aktivních materiálů. Cílem projektu je výzkum procesů vedoucích k formování metastabilních stavů v organických křemíkových polymerech jako jsou slabé vazby, jejich konverze na přerušené vazby a ovlivnění těchto procesů jak výběrem materiálů, tak i aktivních přísad do aktivních křemíkových polymerů. Metodiky, uplatněné v projektu, budou fotoelektronové spektroskopie, efúsní spektroskopie a foto a katodoluminiscence, podporované kvantově chemickými výpočty pro pochopení mikrofyzikálních jevů vedoucích k metastabilitě a degradaci.

 

OPTIMALIZACE SCINTILAČNÍHO DETEKTORU PRO RASTROVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPII
GA102/04/2144, řešeno v letech 2004-2006
Moje role v projektu: řešitel


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
BH Optika, masery a lasery
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 1 315
   ze státního rozpočtu: 1 315
Anotace: Podstatou projektu je nasazení nových experimentálních a simulačních metod pro zkoumání stávajících a hledání nových materiálů a komponent detektoru elektronů rastrovacího elektronového mikroskopu a rastrovacího prozařovacího elektronového mikroskopu (S(T)EM) využívajícího klasické uspořádání scintilátor - světlovod - fotonásobič. Projekt je motivován snahou využít prudkého nárustu výkonu standardní výpočetní techniky a nasazením Monte Carlo simulačních metod společně s uplatněním dlouho užívaných experimentálních metod specializovaného pracoviště získat dříve nedostupné kvalitativně nové poznatky, které umožní navrhnout dokonalejší detektory. Zkoumání scintilačního detekčního systému bude založeno na inovovaných metodách studia katodoluminiscence scintilátoru s důrazem na kinetiku procesů, na metodách studia optických vlastností scintilátoru i ostatních komponent detektoru a na nových metodách analýzy transportu signálu v detektoru. Úkolem je najít slabá místa systému a navrhnout změny, které by vyústily ve zvýšení detekční kvantové účinnosti (DQE). Hlavním cílem je získat optimalizovaný detekční systém.

 

METASTABILITA V ORGANO-KŘEMÍKOVÝCH HYBRIDNÍCH STRUKTURÁCH S PROMĚNNOU DIMENZIONALITOU
GA202/01/0518, řešeno v letech 2001-2003
Moje role v projektu: spoluřešitel


Nositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Řešitel: Prof. Ing. František Schauer DrSc.
Vykonavatel: Fakulta chemická
Spolunositel: Ústav makromolekulární chemie AV ČR
PRAHA 6, HEYROVSKÉHO NÁM. 2
IČO: 61389013
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek DrSc.
Spoluvykonavatel: Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Spolunositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Spoluřešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Spoluvykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: BM Fyzika pevných látek a magnetismus
CC Organická chemie
CD Makromolekulární chemie
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 3 609
   ze státního rozpočtu: 3 609
Anotace: Catena-poly[disubstituovaný křemík] (CSi) - lineárně vázaný křemík s bočními alkyl, aryl a p-konjugovanými skupinami představuje novou třídu elektronicky aktivních materiálů s perspektivními aplikacemi, což vyžaduje vysokou chemickou stabilitu. Některé e xcitace vedou k vytvoření jak nevratných degradačních produktů, tak metastabilních změn, které rozhodujícím způsobem ovlivňují fyzikální vlastnosti. Cílem projektuje studium všech procesů, které mohou vest k vytvářeni metastabilních stavů v CSi. K tomu ú čelu bude použito jak fotoexcitace, tak i excitace elektronovým a iontovým svazkem. Zvláštní pozornost bude věnována studiu termalizace excitovaného stavu, vzniku párových stavů a jejich disociaci, luminiscenci, štěpem Si-Si vazby a síťování a souvislost em mezi těmito procesy. Tvorba metastabilních stavů bude zaměřena na vývoj scintilačních a katodoluminiscenčních detektorů elektronových svazků a cílené vytváření záchytných stavů v holografických fotorefraktivních médiích. Chování těchto metastabilních stavů v těchto jednodimenzionálních křemíkových materiálech bude porovnáno s metastabilními stavy pozorovanými v trojdimenzionálním amorfním křemíku.

 

RASTROVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE PRO VÝZKUM STRUKTURY VLHKÝCH MATERIÁLŮ
IBS2065107, řešeno v letech 2001-2004
Moje role v projektu: spolupracovník


Příjemce:Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
PSČ: 61264
Právní forma: SPO - Statni prispevkova organizace
Řešitel: Prof. Ing. Rudolf Autrata DrSc.
Vykonavatel:Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolupříjemce:Masarykova univerzita v Brně
BRNO, Žerotínovo náměstí 9
IČO: 00216224
PSČ: 60177
Právní forma: VVS - Organizace zrizena na zaklade zakona o VS c.111/98
Spoluřešitel: Prof. MUDr. Drahomír Horký DrSc.
      Spoluvykonavatel:Lékařská fakulta
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Aktivita: IB - Program podpory cíleného výzkumu a vývoje
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 7 474
   ze státního rozpočtu: 3 233
Klíčová slova: SEM;ESEM;detection systems of signal electrons;vacuum systems of ESEM;projection lens;wet specimen
Anotace: Projekt se zabývá problematikou rastrovací elektronové mikroskopie pracující s tlaky v komoře vzorku řádově 1000 Pa. Při těchto tlacích lze sledovat struktury vlhkých biologických tkání, dějů na fázových rozhraních s přítomností kapalné fáze i nevodivé v zorky bez nutnosti preparace. Předmětem výzkumu jsou pokročilé detekční systémy signálních elektronů, využívající pro detekci signálu nárazovou ionizaci v elektrických a magnetických polích. Je řešena integrace komory diferenciálního čerpání do projekční čočky mikroskopu. Stěžejním cílem projektu je vypracování konstrukce a realizace nové projekční čočky mikroskopu. Předpokládá se patentování detekčního systému v zahraničí a využití firmou TESCAN. Součástí je i výzkum v oblasti metodik pozorování biolog ických tkání a struktury vlhkých materiálů.

 

STUDIUM DETEKČNÍCH METOD A SYSTÉMŮ V HRANIČNÍCH PODMÍNKÁCH ENVIRONMENTÁLNÍ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE
GA102/01/1271, řešeno v letech 2001-2003
Moje role v projektu: spolupracovník


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: Prof. Ing. Rudolf Autrata DrSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolunositel: Masarykova univerzita v Brně
BRNO, Žerotínovo náměstí 9
IČO: 00216224
Spoluřešitel: Prof. MUDr. Drahomír Horký DrSc.
Spoluvykonavatel: Lékařská fakulta
Spolunositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Spoluřešitel: Doc. Ing. Josef Jirák CSc.
Spoluvykonavatel: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
FD Onkologie a hematologie
EE Mikrobiologie, virologie
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 6 536
   ze státního rozpočtu: 2 036
Anotace: Podstata navrhovaného projektu spočívá v získáni dokonalejších, resp. zcela nových informaci o mikrostrukturální povaze měkkých, vodu obsahujících biologických tkání s vysokou rozlišovací schopnosti metodami environmentální rastrovací elektronová mikrosk opie, tedy mikroskopie pracující v oblasti tlaků nasycených vodních par v komoře zkoumaného vzorku. Z metodického hlediska se projekt soustřeďuje především na detekci zpětně odražených elektronů, sekundárních elektronů a ionizovaných molekul plynů vznika jících srážkami exitovaných elektronů ve vzorku s molekulami plynů obsažených v komoře vzorku. Projekt řeší problém rozlišovací schopnosti obrazové informace o vzorku zavedením nových detekčních systémů separujících jednotlivé typy signálních elektronů a navrhuje postupy pro zvýšení účinnosti scintilačních a ionizačních detektorů ve vysokotlakém prostředí vzorku. Na základě počítačových simulací s trajektoriemi elektronů zavádí kolem vzorku magnetické pole, ovlivňující dráhy elektronů a zvyšující zisk s

 

ZOBRAZOVACÍ MONOKRYSTALICKÁ STÍNÍTKA PRO TRANSMISNÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPII
GA102/98/0796, řešeno v letech 1998-2000
Moje role v projektu: řešitel


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 1 809
   ze státního rozpočtu: 672
Anotace: Podstatou projektu je studium katodoluminiscenčních vlastností nových zobrazovacích monokrystalických stínítek (cerem aktivovaných monokrystalů ytrito hlinitého granátu - YAG:Ce) se záměrem jejich využití v transmisní elektronové mikroskopii. Projekt je motivován snahou o uplatnění nových zobrazovacích prvků založených na relativně malých rozměrech ale vysoké rozlišovací schopnosti, které by umožnily získat velmi kvalitní a navíc digitální obraz objektů vyšetřovaných v transmisním elektronovém mikroskop u. Hlavním cílem je experimentální stanovení prostorové rozlišovací schopnosti a detekční účinnosti monokrystalických stínítek v závislosti na jejich tloušťce, pro energii primárních elektronů v rozsahu 40 - 120 keV. Příprava experimentů a interpretace v ýsledků měření bude podpořena počítačovou simulací. Konečným cílem je uplatnění výsledků měření a simulace vlastností studovaných stínítek při návrhu a konstrukci zobrazovací jednotky transmisního elektronového mikroskopu.

 

STUDIUM METOD ENVIRONMENTÁLNÍ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE PRO ZOBRAZENÍ POVRCHOVÉ STRUKTURY VLHKÝCH TKÁNÍ
GA102/97/0988, řešeno v letech 1997-1999
Moje role v projektu: spolupracovník


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: prof. Ing. Rudolf Autrata DrSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolunositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Spoluřešitel: Doc. Ing. Josef Jirák CSc.
Spoluvykonavatel: Vysoké učení technické v Brně
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
FD Onkologie a hematologie
EE Mikrobiologie, virologie
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 895
   ze státního rozpočtu: 895
Anotace: Projekt se zabývá vědeckou problematikou nově se rozvíjející oblasti elektronové mikroskopie - environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM). Řeší fyzikální problémy oddělení vakua od tlakové komory, rychlosti vakuového čerpání a tlakové pomě ry s ohledem na pohyb elektronů v těchto prostředích. Problémy srážek s molekulami plynů řeší v souvislosti s detekční technikou, která musí být přizpůsobena pro dosažení maximální rozlišovací schopnosti a dostatečného kontrastu obrazu zkoumaného vzorku . Projekt rovněž řeší problém scintilačních monokrystalických materiálů, stanovení podmínek a limitu výboje s napětím na elektrodách detektoru, zkoumá možnosti aplikace rentgenova mikroanalyzátoru v plynném prostředí. Cílem projektu je adaptovat malý sto lní mikroskop TESLA BS 343 na environmentální podmínky operace, vybavit jej unikátním vysoce účinným a odolným detekčním systémem na bázi monokrystalických scintilátorů a provádět s ním výzkum v oblasti sledování povrchové mikrostruktury vlhkých biologic

 

STUDIUM NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZOBRAZOVÁNÍ V RASTROVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPII POMOCÍ INTERAKCE A DETEKCE ELEKTRONŮ S NÍZKOU ENERGIÍ
IAA2065703, řešeno v letech 1997-1999
Moje role v projektu: spolupracovník


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: Otakar Hutař CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolunositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Spoluřešitel: Doc. Josef Jirák CSc.
Spoluvykonavatel: Vysoké učení technické v Brně
Obor: BH Optika, masery a lasery
Aktivita: IA - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době ...
Zadavatel: Akademie věd ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 1 390
   ze státního rozpočtu: 970
Anotace: Podstata navrhovaného projektu spočívá v získání dokonalejších resp. nových informací o mikrostrukturální povaze vzorků, které jsou dříve používanými mikroskopickými metodami vysokých energií elektronů pokovovány. Jedná se zejména o biologické a elektrotechnické vzorky. Z metodologického hlediska se projekt soustřeďuje na využití elektronů nízkých energií interagujících se vzorkem téměř bez poškození a s menšími nabíjejicími projevy. Projekt řeší problém brždění energie primárních elektronů dopadajících na vzorek, odsávání signálních elektronů směrem k detektoru a jejich účinnou detekci pomocí monokrystalických scintilátorů. Přínosem navrhovaného projektu je získání poznatků o interakčních mechanismech mezi nízkoenergiovými elektrony a pevnou látkou, realizace nově koncipovaných detektorových systémů signálních elektronů s využitím imerzní čočky, jednopolové čočky, kvadrupolového systému a ověření jejich činnosti při dosažení nových obrazových informací.

 

Stránka aktualizována: 18. 10. 2017, 12:02
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 05. 2024, 01:26  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.