Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 3. 06. 2023, 07:18  
Vyberte si z následující nabídky mých profesionálních aktivit:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
VĚDECKÉ PROJEKTY
 
VĚDECKÉ PUBLIKACE
 
CITACE PUBLIKACÍ
 
TÝM PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SKS
 
POČÍTAČE
 
CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU
 
AKTUALITY O VĚDĚ A VÝZKUMU
archív letos
archív 2022
archív 2021
archív 2020
archív 2019
archív 2018
archív 2017
archív 2016
archív 2015
archív 2014
archív 2013
archív 2012
archív 2011-2010
archív 2009-2005
 
ZACHYCENO Z MÉDIÍ:
aktuální rok
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
 
PRO ADMINISTRATIVU
formuláře, užitečné pomůcky, ..
 
ÚVAHY A POSTŘEHY
 
UKONČENÉ AKTIVITY:
LABORATOŘ EM
CSEM
EUREM


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Vědecké projekty

OBSAH.
Na této stánce najdete vědecké projekty, které vedu (vedl jsem) a na kterých pracuji (pracoval jsem).


Pokud u některých projektů na této stránce chybí podrobné informace, je třeba příslušný projekt dohledat v Centrální evidenci projektů informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - CEP.

 

REDUKCE DOSVITU SCINTILÁTORŮ PRO DETEKTORY ELEKTRONŮ V SEM
GA16-05631S, řešeno v letech 2016-2018
Moje role v projektu: řešitel


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
JB - Senzory, čidla, měření a regulace
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 4 805
   ze státního rozpočtu: 4 199
Anotace: Cílem projektu je rozsáhlé studium kinetiky katodoluminiscence především rychlých scintilačních materiálů. Budou propracovány nové metody pro výzkum existujících a pro hledání nových scintilačních materiálů, které umožňují vyšetřovat povolené 5d-4f přechody v oxidových pevných látkách aktivovaných cerem. Projekt je motivován snahou analyzovat špatnou časovou odezvu současných scintilátorů, která má za následek nízký kontrast a špatné prostorové rozlišení obrazu v rastrovacích elektronových mikroskopech (SEM). Při zkoumání bude využito zkušeností specializované laboratoře k tomu, aby byly získány dříve nedostupné kvalitativně nové znalosti, které umožní navrhovat dokonalejší detektory elektronů. Účelem je uplatnění především v rychlých Everhart-Thornley detektorech v SEM. Mimo to mohou být získané výsledky využity pro detekci záření v dalších zařízeních, ve kterých je vyžadována kromě dobrých kinetických vlastností rovněž vysoká tepelná a chemická odolnost. Hlavním výsledkem projektu budou nové metody, experimentální zařízení a software pro kinetiku v pevných látkách.

 

KONJUGOVANÉ KŘEMÍKOVÉ POLYMERY PRO REZISTY V NANOTECHNOLOGIÍCH
IAA100100622, řešeno v letech 2006-2009
Moje role v projektu: spoluřešitel


Příjemce:Fyzikální ústav AV ČR
Praha 8, Na Slovance 2
IČO: 68378271
PSČ: 18200
Právní forma: SPO - Statni nebo krajska prispevkova organizace
Řešitel: RNDr. Josef Zemek CSc.
Vykonavatel:Fyzikální ústav AV ČR
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek DrSc.
      Spoluvykonavatel:Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Spoluřešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
      Spoluvykonavatel:Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spoluřešitel: Prof. Ing. František Schauer DrSc.
Spoluvykonavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Obor: BM Fyzika pevných látek a magnetismus
CD Makromolekulární chemie
CC Organická chemie
Aktivita: IA - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 5 246
   ze státního rozpočtu: 5 246
Anotace: Klasická optická a elektronová litografie zůstávají hlavní technologie v polovodičovém průmyslu ve výrobě i při současné šířce čáry 100 nm. Nová technologie nanotisku do polymerů již pracuje s rozlišením 10 nm. Positivní rezisty pro pokročilou výrobu masek s elektronovými vysokoenergetickými svazky tak musí prodělat zásadní změny. Organické křemíkové nanostrukturní polymerní materiály představují novou skupinu elektronicky aktivních materiálů. Cílem projektu je výzkum procesů vedoucích k formování metastabilních stavů v organických křemíkových polymerech jako jsou slabé vazby, jejich konverze na přerušené vazby a ovlivnění těchto procesů jak výběrem materiálů, tak i aktivních přísad do aktivních křemíkových polymerů. Metodiky, uplatněné v projektu, budou fotoelektronové spektroskopie, efúsní spektroskopie a foto a katodoluminiscence, podporované kvantově chemickými výpočty pro pochopení mikrofyzikálních jevů vedoucích k metastabilitě a degradaci.

 

OPTIMALIZACE SCINTILAČNÍHO DETEKTORU PRO RASTROVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPII
GA102/04/2144, řešeno v letech 2004-2006
Moje role v projektu: řešitel


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
BH Optika, masery a lasery
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 1 315
   ze státního rozpočtu: 1 315
Anotace: Podstatou projektu je nasazení nových experimentálních a simulačních metod pro zkoumání stávajících a hledání nových materiálů a komponent detektoru elektronů rastrovacího elektronového mikroskopu a rastrovacího prozařovacího elektronového mikroskopu (S(T)EM) využívajícího klasické uspořádání scintilátor - světlovod - fotonásobič. Projekt je motivován snahou využít prudkého nárustu výkonu standardní výpočetní techniky a nasazením Monte Carlo simulačních metod společně s uplatněním dlouho užívaných experimentálních metod specializovaného pracoviště získat dříve nedostupné kvalitativně nové poznatky, které umožní navrhnout dokonalejší detektory. Zkoumání scintilačního detekčního systému bude založeno na inovovaných metodách studia katodoluminiscence scintilátoru s důrazem na kinetiku procesů, na metodách studia optických vlastností scintilátoru i ostatních komponent detektoru a na nových metodách analýzy transportu signálu v detektoru. Úkolem je najít slabá místa systému a navrhnout změny, které by vyústily ve zvýšení detekční kvantové účinnosti (DQE). Hlavním cílem je získat optimalizovaný detekční systém.

 

METASTABILITA V ORGANO-KŘEMÍKOVÝCH HYBRIDNÍCH STRUKTURÁCH S PROMĚNNOU DIMENZIONALITOU
GA202/01/0518, řešeno v letech 2001-2003
Moje role v projektu: spoluřešitel


Nositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Řešitel: Prof. Ing. František Schauer DrSc.
Vykonavatel: Fakulta chemická
Spolunositel: Ústav makromolekulární chemie AV ČR
PRAHA 6, HEYROVSKÉHO NÁM. 2
IČO: 61389013
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek DrSc.
Spoluvykonavatel: Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Spolunositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Spoluřešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Spoluvykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: BM Fyzika pevných látek a magnetismus
CC Organická chemie
CD Makromolekulární chemie
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 3 609
   ze státního rozpočtu: 3 609
Anotace: Catena-poly[disubstituovaný křemík] (CSi) - lineárně vázaný křemík s bočními alkyl, aryl a p-konjugovanými skupinami představuje novou třídu elektronicky aktivních materiálů s perspektivními aplikacemi, což vyžaduje vysokou chemickou stabilitu. Některé e xcitace vedou k vytvoření jak nevratných degradačních produktů, tak metastabilních změn, které rozhodujícím způsobem ovlivňují fyzikální vlastnosti. Cílem projektuje studium všech procesů, které mohou vest k vytvářeni metastabilních stavů v CSi. K tomu ú čelu bude použito jak fotoexcitace, tak i excitace elektronovým a iontovým svazkem. Zvláštní pozornost bude věnována studiu termalizace excitovaného stavu, vzniku párových stavů a jejich disociaci, luminiscenci, štěpem Si-Si vazby a síťování a souvislost em mezi těmito procesy. Tvorba metastabilních stavů bude zaměřena na vývoj scintilačních a katodoluminiscenčních detektorů elektronových svazků a cílené vytváření záchytných stavů v holografických fotorefraktivních médiích. Chování těchto metastabilních stavů v těchto jednodimenzionálních křemíkových materiálech bude porovnáno s metastabilními stavy pozorovanými v trojdimenzionálním amorfním křemíku.

 

RASTROVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE PRO VÝZKUM STRUKTURY VLHKÝCH MATERIÁLŮ
IBS2065107, řešeno v letech 2001-2004
Moje role v projektu: spolupracovník


Příjemce:Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
PSČ: 61264
Právní forma: SPO - Statni prispevkova organizace
Řešitel: Prof. Ing. Rudolf Autrata DrSc.
Vykonavatel:Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolupříjemce:Masarykova univerzita v Brně
BRNO, Žerotínovo náměstí 9
IČO: 00216224
PSČ: 60177
Právní forma: VVS - Organizace zrizena na zaklade zakona o VS c.111/98
Spoluřešitel: Prof. MUDr. Drahomír Horký DrSc.
      Spoluvykonavatel:Lékařská fakulta
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Aktivita: IB - Program podpory cíleného výzkumu a vývoje
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 7 474
   ze státního rozpočtu: 3 233
Klíčová slova: SEM;ESEM;detection systems of signal electrons;vacuum systems of ESEM;projection lens;wet specimen
Anotace: Projekt se zabývá problematikou rastrovací elektronové mikroskopie pracující s tlaky v komoře vzorku řádově 1000 Pa. Při těchto tlacích lze sledovat struktury vlhkých biologických tkání, dějů na fázových rozhraních s přítomností kapalné fáze i nevodivé v zorky bez nutnosti preparace. Předmětem výzkumu jsou pokročilé detekční systémy signálních elektronů, využívající pro detekci signálu nárazovou ionizaci v elektrických a magnetických polích. Je řešena integrace komory diferenciálního čerpání do projekční čočky mikroskopu. Stěžejním cílem projektu je vypracování konstrukce a realizace nové projekční čočky mikroskopu. Předpokládá se patentování detekčního systému v zahraničí a využití firmou TESCAN. Součástí je i výzkum v oblasti metodik pozorování biolog ických tkání a struktury vlhkých materiálů.

 

STUDIUM DETEKČNÍCH METOD A SYSTÉMŮ V HRANIČNÍCH PODMÍNKÁCH ENVIRONMENTÁLNÍ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE
GA102/01/1271, řešeno v letech 2001-2003
Moje role v projektu: spolupracovník


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: Prof. Ing. Rudolf Autrata DrSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolunositel: Masarykova univerzita v Brně
BRNO, Žerotínovo náměstí 9
IČO: 00216224
Spoluřešitel: Prof. MUDr. Drahomír Horký DrSc.
Spoluvykonavatel: Lékařská fakulta
Spolunositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Spoluřešitel: Doc. Ing. Josef Jirák CSc.
Spoluvykonavatel: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
FD Onkologie a hematologie
EE Mikrobiologie, virologie
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 6 536
   ze státního rozpočtu: 2 036
Anotace: Podstata navrhovaného projektu spočívá v získáni dokonalejších, resp. zcela nových informaci o mikrostrukturální povaze měkkých, vodu obsahujících biologických tkání s vysokou rozlišovací schopnosti metodami environmentální rastrovací elektronová mikrosk opie, tedy mikroskopie pracující v oblasti tlaků nasycených vodních par v komoře zkoumaného vzorku. Z metodického hlediska se projekt soustřeďuje především na detekci zpětně odražených elektronů, sekundárních elektronů a ionizovaných molekul plynů vznika jících srážkami exitovaných elektronů ve vzorku s molekulami plynů obsažených v komoře vzorku. Projekt řeší problém rozlišovací schopnosti obrazové informace o vzorku zavedením nových detekčních systémů separujících jednotlivé typy signálních elektronů a navrhuje postupy pro zvýšení účinnosti scintilačních a ionizačních detektorů ve vysokotlakém prostředí vzorku. Na základě počítačových simulací s trajektoriemi elektronů zavádí kolem vzorku magnetické pole, ovlivňující dráhy elektronů a zvyšující zisk s

 

ZOBRAZOVACÍ MONOKRYSTALICKÁ STÍNÍTKA PRO TRANSMISNÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPII
GA102/98/0796, řešeno v letech 1998-2000
Moje role v projektu: řešitel


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: RNDr. Petr Schauer CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 1 809
   ze státního rozpočtu: 672
Anotace: Podstatou projektu je studium katodoluminiscenčních vlastností nových zobrazovacích monokrystalických stínítek (cerem aktivovaných monokrystalů ytrito hlinitého granátu - YAG:Ce) se záměrem jejich využití v transmisní elektronové mikroskopii. Projekt je motivován snahou o uplatnění nových zobrazovacích prvků založených na relativně malých rozměrech ale vysoké rozlišovací schopnosti, které by umožnily získat velmi kvalitní a navíc digitální obraz objektů vyšetřovaných v transmisním elektronovém mikroskop u. Hlavním cílem je experimentální stanovení prostorové rozlišovací schopnosti a detekční účinnosti monokrystalických stínítek v závislosti na jejich tloušťce, pro energii primárních elektronů v rozsahu 40 - 120 keV. Příprava experimentů a interpretace v ýsledků měření bude podpořena počítačovou simulací. Konečným cílem je uplatnění výsledků měření a simulace vlastností studovaných stínítek při návrhu a konstrukci zobrazovací jednotky transmisního elektronového mikroskopu.

 

STUDIUM METOD ENVIRONMENTÁLNÍ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE PRO ZOBRAZENÍ POVRCHOVÉ STRUKTURY VLHKÝCH TKÁNÍ
GA102/97/0988, řešeno v letech 1997-1999
Moje role v projektu: spolupracovník


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: prof. Ing. Rudolf Autrata DrSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolunositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Spoluřešitel: Doc. Ing. Josef Jirák CSc.
Spoluvykonavatel: Vysoké učení technické v Brně
Obor: JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
FD Onkologie a hematologie
EE Mikrobiologie, virologie
Aktivita: GA - Standardní projekty
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 895
   ze státního rozpočtu: 895
Anotace: Projekt se zabývá vědeckou problematikou nově se rozvíjející oblasti elektronové mikroskopie - environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM). Řeší fyzikální problémy oddělení vakua od tlakové komory, rychlosti vakuového čerpání a tlakové pomě ry s ohledem na pohyb elektronů v těchto prostředích. Problémy srážek s molekulami plynů řeší v souvislosti s detekční technikou, která musí být přizpůsobena pro dosažení maximální rozlišovací schopnosti a dostatečného kontrastu obrazu zkoumaného vzorku . Projekt rovněž řeší problém scintilačních monokrystalických materiálů, stanovení podmínek a limitu výboje s napětím na elektrodách detektoru, zkoumá možnosti aplikace rentgenova mikroanalyzátoru v plynném prostředí. Cílem projektu je adaptovat malý sto lní mikroskop TESLA BS 343 na environmentální podmínky operace, vybavit jej unikátním vysoce účinným a odolným detekčním systémem na bázi monokrystalických scintilátorů a provádět s ním výzkum v oblasti sledování povrchové mikrostruktury vlhkých biologic

 

STUDIUM NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZOBRAZOVÁNÍ V RASTROVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPII POMOCÍ INTERAKCE A DETEKCE ELEKTRONŮ S NÍZKOU ENERGIÍ
IAA2065703, řešeno v letech 1997-1999
Moje role v projektu: spolupracovník


Nositel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Brno, Královopolská 147
IČO: 68081731
Řešitel: Otakar Hutař CSc.
Vykonavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spolunositel: Vysoké učení technické v Brně
BRNO, Antonínská 1
IČO: 00216305
Spoluřešitel: Doc. Josef Jirák CSc.
Spoluvykonavatel: Vysoké učení technické v Brně
Obor: BH Optika, masery a lasery
Aktivita: IA - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době ...
Zadavatel: Akademie věd ČR
Náklady na projekt (v tis. Kč):
 
za celou dobu řešení
   celkem: 1 390
   ze státního rozpočtu: 970
Anotace: Podstata navrhovaného projektu spočívá v získání dokonalejších resp. nových informací o mikrostrukturální povaze vzorků, které jsou dříve používanými mikroskopickými metodami vysokých energií elektronů pokovovány. Jedná se zejména o biologické a elektrotechnické vzorky. Z metodologického hlediska se projekt soustřeďuje na využití elektronů nízkých energií interagujících se vzorkem téměř bez poškození a s menšími nabíjejicími projevy. Projekt řeší problém brždění energie primárních elektronů dopadajících na vzorek, odsávání signálních elektronů směrem k detektoru a jejich účinnou detekci pomocí monokrystalických scintilátorů. Přínosem navrhovaného projektu je získání poznatků o interakčních mechanismech mezi nízkoenergiovými elektrony a pevnou látkou, realizace nově koncipovaných detektorových systémů signálních elektronů s využitím imerzní čočky, jednopolové čočky, kvadrupolového systému a ověření jejich činnosti při dosažení nových obrazových informací.

 

Stránka aktualizována: 18. 10. 2017, 12:02
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 3. 06. 2023, 07:18  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.