Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 04. 2024, 16:15  
Vyberte si z následující nabídky spolupracujících či nadřízených pracovišť:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
Vysoké školy:
VUT BRNO
MASARYKOVA UNIVERZITA
OSTATNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
 
Instituce pro vědu a výzkum
AV ČR
SAV
GRANTOVÉ AGENTURY
 
Ostatní instituce
VLÁDA ČR
VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI
SDRUŽENÍ CESNET
 
Přihrádky spolupracovníků (vstup jen na heslo!)
FR. SCHAUER
JOSEF ZEMEK
ST. NEŠPŮREK
JAN BOK
PAVEL SCHAUER
PETR SCHAUER
JAN SLAMĚNÍK
ZDENĚK DOKOUPIL
RPS a SIT
AR CENTRUM
OSTATNÍ


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Sdružení CESNET pro páteřní akademickou počítačovou síť ČR

Sdružení CESNET založily vysoké školy a Akademie věd České republiky v roce 1996. CESNET je zájmové sdružení právnických osob. Jeho hlavním cílem je provozovat a rozvíjet páteřní akademickou počítačovou síť České republiky.

Současná generace této sítě CESNET2 nabízí na páteřních trasách přenosové rychlosti v řádu gigabitů za sekundu. Připojit se k ní může každá instituce splňující podmínky přijatelného užití sítě. Rozvoj sítě vyžaduje, aby CESNET věnoval značnou pozornost výzkumu a vývoji v oblasti pokročilých síťových technologií a aplikací, které je využívají. Výzkumné aktivity se odehrávají ve formě projektů. Původní provoz sítě s rychlostí datových okruhů do 1 Mb/s sdružení převzalo od Českého vysokého učení technického v Praze v souladu se stanovami od 1. července 1996 cesní smlouvou.

OBSAH
Na této stránce najdete:


 

PODSTATNÉ ODKAZY
Výchozí místo pro všchny podstatné informace.


 • PORTÁL SDRUŽENÍ CESNET Najdete zde odkazy na služby, na vědu a výzkum a na dokumenty a technologie tohoto sdružení.

 • AKTUÁLNÍ ZATÍŽENÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ Nabízí mapku aktuálního zatížení páteřních linek sítě CESNET2 s možností získat i podrobné informace. Linky jsou rozlišeny podle průměrného zatížení během posledních 10 minut. Přístupné jsou i jiné statistiky.

 • METACENTRUM Distribuovaný výpočetní systém pro náročné výpočty. Systém zahrnuje několik velmi výkonných počítačů, doplněných o výpočetní klastry složené z rychlých PC. K dispozici je poměrně bohaté programové vybavení jak pro vývoj programů, tak pro aplikační výpočty v řadě oborů. Uživatelem MetaCentra se může stát zaměstnanec, student či spolupracovník vysoké školy či Akademie věd ČR.

 

IP TELEFONIE
Projekt CESNETu v oblasti hlasových služeb.


IP telefonie je hlasová síť, která umožňuje připojeným institucím vzájemný telefonní styk prostřednictvím počítačové sítě CESNET2 (čili bez telefonních poplatků). Přenos hlasového (telefonního) signálu prostřednictvím počítačové sítě je jedním z velmi aktuálních témat současnosti. Především využití Internetu jako páteřní infrastruktury pro telefonní systém je velmi lákavé. Hlavním důvodem je, že stávající telefonní systém je velmi neefektivní. Hlasový signál není nijak komprimován a navíc je mu pásmo přidělováno staticky - bez ohledu na to, zda účastníci právě hovoří. Technologie počítačových sítí jsou podstatně pokročilejší a od jejich nasazení lze očekávat podstatně efektivnější využití přenosových kabelů.

Praktický význam

Využívá se Internet, takže IP telefonie umožňuje telefonovat zdarma z místní ústředny na ústředny všech vysokých škol v ČR a pracovišť AVČR, které mají potřebné vybavení a se sdružením CESNET uzavřeli příslušnou smlouvu. Navíc, ústředny vysokých škol zajišťují přenos do místních telefonních obvodů, takže pomocí IP telefonie se dá volat kamkoliv v České republice bez dálkového hovorného. Pokud tedy, voláte instituci poblíž Pardubic, zdarma (přes Internet) je hovor propojen na Univerzitu v Pardubicích, a potom po telefonní síti do dané instituce. Toto hovorné je už ale účtováno jako místní hovorné - tedy výrazně levněji. Kromě volání po České republice, IP telefonie umožňuje také volání do zahraničí. Princip je stejný.

Jak se to používá při volání z ÚPT?

Ze stávajících telefonních přístrojů v areálu ÚPT v Brně na Královopolské 147 volíme místo počáteční volby 0 (nula) pro vstup do sítě Českého Telecomu předvolbu 8 (osm), ozve se typický oznamovací tón ústředny, a hned volíme požadované telefonní číslo účastníka. Doporučuje se volbu ukončít znakem # (dvojkřížek), jinak by spojení začalo být navazováno až po 10 sekundách po navolení posledního čísla.

Důležité odkazy

 • PORTÁL SLUŽBY IP TELEFONIE Obecné informace, základní principy a návody, dokumenty v rámci CESNET2.

 • NÁVOD PRO IP TELEFONII, PŘIPOJENÉ INSTITUCE Nejen o tom jak službu používat, ale i seznam institucí včetně prefixů pro volání z jednotlivých institucí a včetně telefonních čísel těchto institucí. Přiložena je i mapka sítě IP telefonie.

 • ZÁKLADNÍ PRINCIPY VoIP (Voice over IP - přenos hlasu prostřednictví protokolu IP). VoIP je alternativou ke klasické telefonii, založené na použití sítí s přepojováním okruhů. Jedná se o řešení využívající k přenosu digitalizovaného hlasu sítě určené původně pro přenos dat a fungující na paketovém principu.

 • IP telefonie na partnerských pracovištích CESNETu
  • FzÚ Praha Fyzikální ústav AV ČR.
  • UK Praha IP telefonii je možné na Univerzitě Karlově využívat na mnoha pracovištích (Rektorát, části Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních věd), včetně mimopražských (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hydrobiologická stanice Přírodovědecké fakulty Velký Pálenec u Blatné).
  • MU Brno ZPRAVODAJ ÚVT - XIII/3. Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě v Brně
  • VUT Brno Informace o VoiceIP volání přes internet.
  • VŠB TU Ostrava Informace k telefonování na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.
   • Návod v PDF Volání přes síť sdružení vysokých škol (CESNET2) z VŠB-TUO.
  • UHK Univerzita Hradec Králové.

 

 

Stránka aktualizována: 17. 05. 2004, 11:41
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 04. 2024, 16:15  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.